Στοιχεία Εταιρείας

Όνομα: Alpan Electroline LTD

Aρ. Εγγραφής: ΗΕ90632

Aρ. Φ.Π.Α: 10090632Α

Τηλέφωνο: 77 77 77 67

Φαξ: +357 22 325 005

Διέυθυνση:

Αιόλου 8, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου,

2540, Δάλι, Λευκωσία,

Κύπρος